Povijest društva

Povijest LD PANOS VRHOVINE

Lovačko društvo osnovano je 1948. godine a sjedište društva nalazi se u Ličko- Senjsko županiji u općini Vrhovine.
Vrhovine su smještene na županijskoj cesti koja povezuje jadransku obalu sa Nacionalnim parkom Plitvička jezera sa kojima granići općina Vrhovine u mjestu Babin Potok. Tokom godine a pogotovo ljeti brojni domaći i strani turisti prolaze kroz Vrhovine iz smjera mora prema Plitvičkim jezerima i obrnuto.
Nakon završetka Domovinskog rata 1996 godine Lovačko društvo Panos Vrhovine postaje lovozakupnik lovišta Županijsko zajedničko lovište IX/108 Vrhovine a 2003 godine postaje lovozakupnik Državnog zajedničkog lovišta IX/8 Krivi Javor II.
Županijskog lovišta IX/108 Vrhovine iznosi 4.906 ha ukupne površine koje sačinjavaju biljne zajednice, brojna polja i pašnjaci kao i šumske površine koje sačinjava bukva, grab, grmlje ljeska, obična kurika i glog. Glavne vrste divljači su medvjed smeđi, svinja divlja, srna obična.

Glavne vrste niske divljači: zec obični.
Sezonske vrste divljči: prepelica pučpura, golub divlji, šumska šljuka, šljuka kokošica.
U lovištu su uoćena kretanja zaštićenog vuka i risa. Na propisanoj udaljenosti sa granicom Nacionalnog parka Plitvička jezera nisu dozvoljene lovne aktivnosti pa u tom dijelu divljač ima svoj potreban mir. Prekrasna polja i pašnjaci u ravničarskom dijelu lovišta pogodna su za lov prepelica a brojne površine niskim raslinjem, grmljem i vlažnim tlom pogoduju za lov šljuke.

U lovištu IX/108 Vrhovine nalaze se brojni lovno tehnički objekti, visoke zatvorene termo čeke i osmatračnice kao i hranilišta za divljač. Najveća briga članova društva su redovita prihrana divljači i njezina zaštita a velika pozornost pridaje se očuvanju i zaštiti prirode s obziro da lovište graniči sa jednim od najljepših parkova prirode na svijetu, Plitvičkim jezerima.

Lovačko društvo Panos Vrhovine od 2003. godine uspješno gospodari sa Državnim zajedničkim lovištem IX/8 Krivi Javor II. Lovište se nalazi u centralnom dijelu Like, između naselja Dabar, Lička Jesenica, Vrhovine, jednim manjim dijelom Općine Brinje. Unutar lovišta nema naseljenih mjesta već se nalaze na rubnim dijelovima. Kroz cijelo lovište prolazi plinska trasa širine preko 20 metara što pruža bolju preglednost i pristup u najdublji dio lovišta. Lovištem prolaze i šumske ceste koje su dužni održavati Šumarija Vrhovine i Šumarija Otočac.
Površina lovište iznosi 3.750 ha od toga 2.994 ha sačinjavaju šume i šumsko zemljište a 756 ha pripada poljoprivrednom zemljištu. Šumsku zajednicu u ovom lovištu sančinjava pretežno drveće jele, smreke, bukve i grabaa zauzima površinu od 3.100 ha. od 890 ha lovišta.
Državno lovište IX/8 Krivi Javor II spada u planinska lovišta u kojima dominiraju vrhovi: Crni vrh 938 met., Strmušnjak 982 met., Markovac 1.091 met., Javornik 1.139 met.
Namjena jednog i drugog lovišta je uzgoj i zaštita krupne divljači do pojedinačne visoke trofejne vrijednosti.
U posjedu LD Panos Vrhovine u većinskom vlasništvu nalazi se i lovački dom koji je smješten u samom mjestu Vrhovine. Lovački dom služi za smještaj članova lovačkog društva kao i gosti za vrijeme organiziranih lovova.